Digitaalinen kaksonen vihreän siirtymän mahdollistajana

Vihreä siirtymä: ympäristön- ja talouden hyvinvointi

Vihreä siirtymä on prosessi, jolla taloutta ja yhteiskuntaa muutetaan kohti kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä käytäntöjä. Vihreän siirtymän tavoitteena on vähentää ihmisen toiminnan kielteisiä vaikutuksia luontoon ja ilmastoon ja samalla varmistaa sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi. Vihreän siirtymän keskeisiä näkökulmia ovat muun muassa:

Kierrätys ja materiaalien tehokas käyttö: Tämä tarkoittaa vähemmän resurssien käyttöä ja jätteen minimointia uudelleenkäyttämällä, korjaamalla tai käyttämällä uudelleen materiaaleja, jotka on jo louhittu tai tuotettu. 

Luonnonvarojen säästäminen: Tämä tarkoittaa sellaisten ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelua ja palauttamista, jotka tarjoavat ihmiselämälle välttämättömiä palveluja ja resursseja, kuten vettä, ilmaa, maaperää ja ruokaa. 

Uusiutuvien energialähteiden ja materiaalilähteiden hyödyntäminen: Tämä tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden ja muiden uusiutumattomien lähteiden korvaamista puhtailla ja uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten aurinko-, tuuli-, vesi-, biomassa- tai geotermisellä energialla.

Luontoa ja ilmastoa kuormittavien materiaalien käytön minimointi: Tämä tarkoittaa sellaisten tuotteiden ja palvelujen kulutuksen välttämistä tai vähentämistä, joilla on suuria ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasupäästöjä, saastumista tai metsäkatoa.

Haitallisten sivutuotteiden minimointi tuotannossa: Tämä tarkoittaa puhtaampien tekniikoiden ja menetelmien soveltamista, jotka estävät tai vähentävät epäpuhtauksien ja vaarallisten aineiden syntymistä teollisissa prosesseissa ja toiminnoissa.

Ympäristöystävällisten prosessien ja käytäntöjen kehittäminen: Tämä tarkoittaa sellaisten innovatiivisten ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa, jotka parantavat tuotteiden ja palvelujen ympäristötehokkuutta koko niiden elinkaaren ajan suunnittelusta hävittämiseen.

Digitaalisen kaksosen avulla voidaan tehostaa tuotantoa ja kunnossapitoa sekä lisätä innovointia

Digitaalinen kaksonen on fyysisen esineen, järjestelmän tai prosessin virtuaalinen esitys, jota voidaan käyttää simuloimaan, seuraamaan, optimoimaan tai ohjaamaan sen reaalimaailman vastinetta. Se on tietolähde, joka kerää ja päivittää tietoja antureista, laitteista tai muista lähteistä, jotka mittaavat fyysisen kokonaisuuden tilaa ja suorituskykyä. Lisäksi se on tietoanalyysi, joka soveltaa algoritmeja, tekoälyä tai muita menetelmiä tietojen käsittelyyn ja tulkintaan sekä oivallusten, ennusteiden tai suositusten luomiseen.

Suunnittelun ja ennakoinnin parempi taso voidaan saavuttaa alustan avulla. Se auttaa testaamaan ja validoimaan erilaisia skenaarioita ja konfiguraatioita ennen niiden toteuttamista todellisuudessa. Tämä vähentää kustannuksia, riskejä ja virheitä. Ennakointi auttaa saavuttamaan myös tehostetun käytön- ja kunnossapidon.

Poikkeamien ja virheiden seuraaminen, ennakoivien ratkaisujen tekeminen ja prosessien suorituskyvyn ja tehokkuuden havaitseminen reaaliajassa on mahdollista digitaalisen kaksosen avulla. Se auttaa tutkimaan myös uusia mahdollisuuksia ja parannuskohteita sekä luomaan uusia arvolupauksia ja liiketoimintamalleja innovoinnin ja oppimisen kautta.

Saavuta tuloksia tietoisuudella

Digitaalinen kaksonen on tehokas työkalu, joka voi auttaa mahdollistamaan vihreän siirtymän tarjoamalla kokonaisvaltaisen näkemyksen tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista ja -hyödyistä. Digitaalisen kaksosen avulla teollisuuden yritykset voivat saavuttaa:

Tehokkaamman tiedonhallinnan ja -käsittelyn 3D-näkymiä hyödyntäen

Vähentää resurssien kulutusta ja jätteen syntymistä optimoimalla materiaalivirrat ja käyttöasteet

Kyvykkyyden tiedon yhdistämiselle ja analysoinnille sekä visuaalisten raja-arvojen ja tilatietojen hyödyntämisen

Säästää luonnonvaroja suojelemalla ja parantamalla ekosysteemipalveluja ja -toimintoja

Reaaliaikaisen tiedon selkeän näyttämisen ja tarvittavat integraatiot tiedon keräämiselle eri tehdasjärjestelmistä ja muista tietolähteistä

Minimoida luontoa ja ilmastoa kuormittavien materiaalien käyttöä arvioimalla niiden elinkaarivaikutuksia ja valitsemalla kestävämpiä vaihtoehtoja

Minimoida haitalliset sivutuotteet tuotannossa soveltamalla puhtaampia tekniikoita ja menetelmiä, jotka estävät tai vähentävät saastumista ja päästöjä

Kehittää ympäristöystävällisiä prosesseja ja käytäntöjä ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa ja tehokkuutta

Digitaalinen kaksonen voi näin edistää vihreän siirtymän tavoitteen saavuttamista, eli kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän talouden ja yhteiskunnan luomista.

Lisää aiheesta pääset kuulemaan Teknologia 23 messuilla 8.11 klo 12.40, kun Process Genius valtaa Tivia lavan hallissa 6. Tervetuloa!

Scroll to Top